برنامه دور اول سیستم جامع -- 1395    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
     برنامه آموزشی 55 روزه دکتر مجتبی کرمی    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   سوالات مهم کتابهای Think & Learn  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    برنامه آموزشی سیستم Rapid Success    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    برنامه درسی سیستم جامع  (دور دوم)    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   اصلاحیه تست جراحی 1  سوال 121 صفحه 80   


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    پاسخ سوال 217 کودکان 1    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    روش استفاده از کتاب عفونی   و   مکمل داخلی    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   اصلاحیه مکمل داخلی   


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   میزان پاسخگویی به سوالات آزمون با استفاده از کتب دکتر کرمی   

188 سوال از 200 سوال


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
      برنامه درسی سیستم  4 ساعته  (دور اول)       
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
      توضیحات برنامه درسی   (دور اول)      


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |

      برنامه درسی سیستم جامع  (دور اول)      


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    تغییرات فصول کتابها بر اساس رفرانس های جدید    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   دریافت فایل صوتی سیستم ۴ ساعته آزمون ۱۳۹۴    ویژه شاغلین 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
    دریافت فایل PDF نخستین اطلس  دارویی تمام رنگی   


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
     دریافت فایل صوتی سیستم جامع آزمون ۱۳۹۴    


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   دریافت فایل صوتی کتاب دو جلدی (ماژور و مینور)       Final Review   
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
       نکات مهم  کلیه دروس      
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   نکات مهم  دروس      عفونی و فارماکولوژی   
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   تلفن تماس با موسسه دکتر مجتبی کرمی  ۸۸۹۶۹۰۹۰  (۸ خط)  
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |
   مشاوره تحصیلی رایگان با دکتر مجتبی کرمی  
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط قاسم پاکی در و ساعت |